taboola

İş Etiği Kodu

1. Konu

Tarfin Tarım A.Ş. (“Tarfin”), kurumsal sorumluluk anlayışının temelini yasalara ve iş etiği ilkelerine dayandırmaktadır. İşbu Tarfin İş Etiği Kodu (“Kod”), Tarfin’in ortak kurum kültürü yaratma, kurum kültürünü koruyarak geliştirme, çalışanların davranışlarını iyileştirme, iş ortaklarının beklentilerini karşılama ve topluma karşı sorumlu bir şirket olma amaçlarıyla oluşturulmuştur.

2. Kapsam

Kod sadece Tarfin çalışanlarını değil, şirket adına hareket eden veya şirkete hizmet veren tüm iş ortaklarını da kapsamaktadır.

3. İçerik

Kod kapsamında Tarfin’in ve çalışanlarının sorumlulukları aşağıda sıralanmaktadır:

3.1. Tarfin’in Çalışanlarına Karşı Sorumlulukları

Tarfin;

 • Çalışanlarına karşı yasal yükümlülüklerini tamamıyla yerine getirir, yasaların yetersiz kaldığı durumlarda iş etiği kuralları çerçevesinde çalışanların hakkını gözetir.
 • İşe alımdan ücretlendirmeye kadar tüm insan kaynakları süreçlerinde yaş, cinsiyet, ırk, din, dil, etnik köken, cinsel yönelim, inanç, medeni, sosyal veya ekonomik durum, engellilik hali, hamilelik ya da askerlik hizmeti durumu vb. sebeplerle hiçbir şekilde ayrım yapmaz. Çalışanların özel yaşantısına müdahale etmez.
 • İşe alma, terfi ve tayinlerde ölçü olarak göreve uygunluk vasıflarını dikkate alır, çalışanlar arasında fırsat eşitliği yaratır.
 • Çalışanlarına saygılı davranır, hiçbir çalışana karşı kötü muamelede bulunulmasına, sözlü veya fiziksel taciz uygulanmasına izin vermez.
 • Çalışanlar hakkında çeşitli kanallardan elde edilebilecek kişisel bilgileri Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun şekilde muhafaza eder, işler ve paylaşır.
 • Çalışanların iş ve kişisel gelişimini sağlayacak konularda eğitimler düzenler.
 • Yasalar ve şartların gerektirdiği seviyede sağlıklı ve güvenli çalışma şartlarını oluşturur ve imkanlar nispetinde geliştirmeye çalışır.

3.2. Çalışanların Tarfin’e Karşı Sorumlulukları

Tarfin çalışanları;

 • Tarfin Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası’na uygun davranır ve sorumluluk alanları içindeki faaliyetleri yürütürken bu faaliyetlere yön verme amacıyla 3. şahıslardan gelebilecek maddi ve manevi teklifleri reddeder.
 • Çıkar çatışması riski yaratacak durumlardan (ör: yakın aile bireylerinin çalışmak, ortak ya da sahibi olduğu şirketlerle birebir iş ilişkisinde bulunmak veya hediye alıp vermek) kaçınır ve böyle bir durumda ancak yöneticilerinin onayı dahilinde hareket eder.
 • Kendilerine verilen görevleri yerine getirirken azami ölçüde dikkat ve özen gösterir.
 • Tarfin’in itibarını zedeleyecek her türlü hal ve hareketten kaçınır.
 • Şirket varlıklarını korur, zarar görmesini önler ve amacına uygun kullanır.
 • Gizli ve özel bilgileri şirket dışına sızdırmazlar, sosyal medyayı kullanırken sorumlu davranırlar.

3.3. Tarfin’in İş Ortakları’na Karşı Sorumlulukları

Tarfin;

 • Faaliyet gösterdiği ülkelerdeki yasalara uygun hareket eder.
 • Rekabette adil davranır.
 • Rüşvete göz yummaz. Her ne amaçla olursa olsun kişi ve kuruluşlardan hiçbir şekilde haksız kazanç sağlamaz.
 • Başka kuruluşlardan aldığı sürekli hizmetlerin yasalara uygun verilmesini kontrol eder ve gerekli takibi yapar.
 • Gizlilik yasalarına uyar. İş ortaklarının gizli bilgilerini onlardan izinsiz üçüncü şahıslarla paylaşmaz.

3.4. Tarfin’in Topluma Karşı Sorumlulukları

Tarfin;

 • Vergi ve diğer yasal yükümlülüklerini tam ve zamanında yerine getirmeyi, topluma örnek olmayı hedefler.
 • Diğer kurum ve kuruluşlar, ürün ve kişiler hakkında küçümseyici, alaycı ve rencide edici ifadeler kullanmaz.
 • Faaliyetlerinde doğanın zarar görmemesine ve faaliyet gösterdiği toplumun kültürüne uygun davranmaya özen gösterir.

İhlal Bildirimi ve Yaptırımlar

Tüm çalışanlarımız, Kod ile ilgili olarak karşılaştıkları veya şüphelendikleri durumları vakit kaybetmeden yöneticilerine ve/veya şirketimiz iletişim kanallarına bildirmekle sorumludur.

Tedarikçi ve yüklenici firmalar ile diğer iş ortaklarımızın işbu Kod’u ihlali sözleşmenin feshi ile sonuçlanmaktadır.

Çalışanlarımızın Kod ihlalleri ilgili departmanlarca ele alınmakta ve Tarfin yönetimine raporlanmaktadır. İşbu Kod’un ihlali durumu çalışanlarımızın iş sözleşmelerinin feshi ile sonuçlanabilir.