taboola

Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası

İşbu Gizlilik Politikası, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Tarfin Tarım Anonim Şirketi ("Tarfin" veya “Şirketimiz”) tarafından hazırlanmıştır. İşbu Gizlilik Politikası’nın amacı, sırasıyla Tarfin tarafından otomatik olan ve olmayan yollarla işlenen kişisel verileri, söz konusu kişisel verilerin işlenme amaçlarını, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceğini, kişisel verilerin toplanma yöntemini ve hukuki sebebini, KVKK’nın 11. maddesi uyarınca ilgili kişilerin haklarının neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceklerini açıklamaktır.


İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

Tarfin ile olan ilişkiniz kapsamında kimlik ve iletişim bilgileriniz (ad soyadı, doğum tarihi ve yeri, TC kimlik no, e-posta adresi, iletişim adresi, telefon numarası vb.), lokasyon bilgileriniz (iş adresi, mobil konum vb.), özlük bilgileriniz (bordro ve özgeçmiş bilgileri vb.), müşteri işlem ve işlem güvenliği bilgileriniz (sipariş bilgisi, şikayet ve talep bilgisi, fatura, senet, çek bilgileri, şifre ve parola bilgileri vb.), ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri bilgileriniz, finans bilgileriniz (finansal performans, tarım arazisi ve ürünlere ilişkin bilgiler vb.), mesleki deneyim bilgileriniz (diploma, gidilen kurslar vb.), hukuki işlem bilgileriniz (adli makamlarla olan yazışmalardaki ve dava dosyalarındaki bilgiler), risk yönetimi bilgileriniz (ticari, teknik ve idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler), pazarlama bilgileriniz (alışveriş geçmişi vb.), görsel işitsel kayıtlarınız (fotoğraflar) ve fiziksel mekan güvenliğine ilişkin veriler (CCTV kayıtları) otomatik olan ve olmayan yollarla işlenmektedir.


KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Yukarıda bahsi geçen kişisel verileriniz, Tarfin tarafından veri sorumlusu sıfatıyla aşağıda yer alan amaçlar kapsamında işlenmektedir:

 • Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi
 • Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • Mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
 • Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • Erişim yetkilerinin yürütülmesi / denetimi
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
 • İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi
 • Mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi
 • Talep veya şikayetlerin takibi
 • Fuar, organizasyon ve diğer etkinliklerin yönetimi
 • Ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • Müşterilerin memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi
 • Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi
 • Reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
 • Denetim /etik faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi
 • Fiziksel mekân ve veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini

KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

Tarfin, kişisel verileri yalnızca işbu Gizlilik Politikası’nda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerine uygun olarak üçüncü kişilere aktarmaktadır.

Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz ile KVKK’ya uygun olarak Tarfin’e aktardığınız üçüncü kişilere ait kişisel veriler, Tarfin tarafından sağlanan hizmetlerden yararlanabilmeniz için iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri ve yetkili kurum ve kuruluşlarla paylaşılmaktadır. Bu kapsamda kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişiler ve aktarım amaçları aşağıdaki gibidir:

 • Olağan ve özel denetimler ile menkul kıymet ihracı esnasında denetçiler ve Sermaye Piyasası Kurumu
 • Alacakların takibi, hukuki süreçlerin yürütülmesi ve Tarfin’in menfaatlerinin korunması için hukuk danışmanlarımız
 • Verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşlar
 • Fiziksel mekân güvenliğinin sağlanması amacıyla alınan kamera kayıtlarının otomatik olarak paylaşıldığı tedarikçimiz güvenlik şirketi
 • Tarfin’in çeşitli bilgi işlem sistemlerinin, kullandığı haberleşme altyapısının ve bulut depolama sisteminin tedarikçilerinin yurtdışında bulunması ve yurtdışında bulunan sunucuları kullanması sebebiyle, yurtdışında yerleşik kişiler
 • Tarfin Mobil uygulaması kapsamındaki işlemlerin gerçekleştirilmesi için bayilerimiz
 • Ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla hizmet sağlayıcı tedarikçimiz
 • Müşteri memnuniyeti süreçleri kapsamında destek aldığımız tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımız
 • Kişiselleştirme ve reklam faaliyetleri kapsamında tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımız


KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, Tarfin ile temas edeceğiniz elektronik ortamda internet sitesi, çağrı merkezi, anlık mesajlaşma uygulaması, mobil uygulama ve telefon; fiziki ortamda ise bayilerimiz kanalıyla meşru menfaat, sözleşmenin kurulması veya ifası, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması, hukuki yükümlülük ve açık rıza hukuki sebeplerine dayanılarak otomatik olan ve olmayan yollarla toplanmakta ve işlenmektedir.KVKK’NIN 11. MADDESİ UYARINCA İLGİLİ KİŞİLERİN HAKLARI

Kişisel verileri işlenen tüm ilgili kişiler, KVKK’nın 11. maddesinde sıralanan haklara sahiptir. Söz konusu haklar, özetle aşağıdakileri içermektedir:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

 • KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • KVKK madde 7’nin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

TALEP VE BAŞVURULARINIZ

Yukarıda açıklanan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkına Tebliği’nin 5. maddesi uyarıca; dilekçe ve kimlik doğrulayıcı belgeler ile birlikte “Ömer Avni Mah. İnebolu Sk. Ekemen Han No:1 Kat:1, D:1 34427 Beyoğlu/İstanbul” adresimize bizzat elden ıslak imza ile iletebilir veya tarfintarim@hs01.kep.tr. adresimize kayıtlı elektronik posta ile gönderebilirsiniz. Ek olarak, yetkilendirilmiş üçüncü kişiler tarafından yapılan başvurularda üçüncü kişinin söz konusu başvuruya ilişkin yetkisini tevsik edici bilgi ve belgelerin (noter tasdikli vekâletname vb.) iletilmesi gerekmektedir.

Başvuru süreçlerine ilişkin detaylara ve ilgili formlara ulaşmak buraya tıklayınız.

Online mecralar için: Başvuru süreçlerine ilişkin detaylara ve ilgili formlara ulaşmak buraya tıklayınız.