Kişisel Verileri Koruma Kanunu

1. Bölüm 1-Giriş

1.1. Giriş

Kişisel verilerin korunması, Şirketimizin en önemli öncelikleri arasındadır. Bu konunun en önemli ayağını ise işbu Politika ile yönetilen; müşterilerimizin, potansiyel müşterilerimizin, çalışan adaylarımızın, şirket hissedarlarının, şirket yetkililerinin, ziyaretçilerimizin, işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanlarının, hissedarlarının, yetkililerinin ve üçüncü kişilerin kişisel verilerinin korunması ve işlenmesi oluşturmaktadır.

Bu Politika ile kişisel verilerin işlenmesi ve korunması konusunda Akyön Tesis Yönetim Hizmetleri A.Ş.tarafından benimsenecek ve uygulama noktasında dikkate alınacak ilkeler ortaya konulmaktadır. Bu Politika ileAkyön Tesis Yönetim Hizmetleri A.Ş.tarafından yerine getirilecek hususlar ortaya konulmakta, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (KVKK) öngörülen düzenlemelere nasıl uyacağına ilişkin temel ilkeler belirlenmektedir. Bu kapsamda, ilgili mevzuat gereğince işlenen kişisel verilerin korunması için Akyön Tesis Yönetim Hizmetleri A.Ş.tarafından gereken idari ve teknik tedbirler alınmaktadır.

1.2. Politikanın Amacı

Bu Politika’nın temel amacı, Akyön Tesis Yönetim Hizmetleri A.Ş.tarafından hukuka uygun bir biçimde yürütülen kişisel veri işleme faaliyeti ve kişisel verilerin korunmasına yönelik benimsenen sistemler konusunda açıklamalarda bulunmaktır. Bu kapsamda müşterilerimiz, potansiyel müşterilerimiz, çalışan adaylarımız, şirket hissedarlarımız, şirket yetkililerimiz, ziyaretçilerimiz, işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları, hissedarları, yetkilileri ve üçüncü kişiler başta olmak üzere kişisel verileriAkyön Tesis Yönetim Hizmetleri A.Ş.tarafından işlenen kişileri bilgilendirilerek şeffaflığı sağlamaktır.

1.3. Politikanın Kapsamı

Bu Politika; müşterilerimizin, potansiyel müşterilerimizin, çalışan adaylarımızın, Şirket hissedarlarının, Şirket yetkililerinin, ziyaretçilerimizin, işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanlarının, hissedarlarının, yetkililerinin ve üçüncü kişilerin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerine ilişkindir.

Bu Politika, KVK Düzenlemelerinin gerektirmesi halinde veya Şirket’in Veri Sorumlusu’nun gerekli gördüğü hallerde zaman zaman yönetim kurulu onayı ile değiştirilebilir.

1.4. Politikanın Yürürlüğü

Şirketimiz tarafından düzenlenen işbu Politikanın tamamının veya belirli maddelerinin yenilenmesi durumunda Politika güncellenecektir.

Politika Şirketimizin internet sitesinde yayımlanır ve kişisel veri sahiplerinin talebi üzerine ilgili kişilerin erişimine sunulur.

1.5. Tanımlar

Açık Rıza:Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.

Anonim Hale Getirme:Kişisel verinin, kişisel veri niteliğini kaybedecek ve bu durumun geri alınamayacağı şekilde değiştirilmesidir. Ör: Maskeleme, toplulaştırma, veri bozma vb. tekniklerle kişisel verinin bir gerçek kişi ile ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.

Çalışan Adayı:Şirketimize herhangi bir yolla iş başvurusunda bulunmuş ya da özgeçmiş ve ilgili bilgilerini Şirketimizin incelemesine açmış olan gerçek kişiler.

İş Birliği İçerisinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları, Hissedarları ve Yetkilileri:Şirketimizin her türlü iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kurumlarda (iş ortağı, tedarikçi gibi, ancak bunlarla sınırlı olmak üzere) çalışan, bu kurumların hissedarları ve yetkilileri dahil olmak üzere, gerçek kişiler.

Kişisel Veri Sahibi:Kişisel verisi işlenen gerçek kişi. Örneğin; Müşteriler ve çalışanlar.

Kişisel Veri:Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi. Dolayısıyla tüzel kişilere ilişkin bilgilerin işlenmesi Kanun kapsamında değildir. Örneğin; ad-soyad, TCKN, e-posta, adres, doğum tarihi, kredi kartı numarası vb.

Müşteri:Şirketimizin sunmuş olduğu ürün ve hizmetleri kullanan veya kullanmış olan gerçek kişiler.

Özel Nitelikli Veri:Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler özel nitelikli veriler.

Potansiyel Müşteri:Şirket’imiz ile iş yapma potansiyeline sahip, çalışmak isteyebilecek, satın alım gücü olan ancak henüz ulaşamadığımız, ulaşıldı ise de henüz satış yapmadığımız gerçek kişiler

Şirket Hissedarı:Şirketimizin hissedarı gerçek kişiler.

Şirket Yetkilisi:Şirketimizin yönetim kurulu üyesi ve diğer yetkili gerçek kişiler.

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişidir. Örneğin; Şirketimiz ile beraber çalışan dijital pazarlama şirketleri vb.

Ziyaretçi:Şirketimizin sahip olduğu fiziksel yerleşkelere çeşitli amaçlarla girmiş olan veya internet sitelerimizi ziyaret eden gerçek kişiler.