Hizmet Sözleşmesi

GİRİŞ

İşbu Abonelik Hizmet Sözleşmesi ("Sözleşme")

 1. Türkiye Cumhuriyeti kanunları uyarınca usulüne uygun olarak kurulmuş ve faaliyetlerini sürdürmekte olan, Nisan Proje Tarım Danışmanlık ve Kimyevi Maddeler San. Tic. Ltd. Şti. ("Tarfin"); ile
 2. www.tarfin.com veya www.tarfin.com.tr adreslerinde yer alan internet sitesine ("Site") kaydolan tarım bayisi ("Tarım Bayisi")

arasında Tarım Bayisi tarafından elektronik ortamda kabulü ile akdedilmiştir. (Her bir taraf ayrı ayrı "Taraf", birlikte "Taraflar" olarak anılacaktır).

 1. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

  İşbu Sözleşme, Tarfin tarafından Site aracılığıyla Tarım Bayisi’ne sağlanacak internet ortamında alacak ve finansman yönetimine ilişkin hizmetin ve Site’de sunulan diğer hizmetlerin ("Hizmetler") sunulmasının karşılığı olarak, Tarım Bayisi tarafından ödenecek bedelin usul ve esasları ile Taraflar'ın karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin tespitini düzenleyen abonelik hizmet sözleşmesidir.

 2. HİZMETLER VE BEDELLERİ

  1. Tarım Bayisi, Site’ye üyeliği süresince Site’de beyan edilen hizmet bedellerini Tarfin'e ödeyecektir. Ödemeler, Tarım Bayisi tarafından kredi kartı ile gerçekleştirilecektir.
  2. Tarım Bayisi'ne ait kredi kartı bilgileri, Tarfin tarafından onaylanmış BDDK lisanslı ödeme hizmetleri şirketleri tarafından saklanacaktır.
 3. TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

  1. TARFİN'İN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

   • Tarfin, Hizmetler'in sürekliliği ile verilerin güvenliğini sağlamak için gerekli teknik altyapı kurar ve bakımını sağlar. Fakat hiçbir halde Tarfin, Hizmetler'in zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulacağını, Hizmetler'in kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olduğunu, Hizmetler'in kalitesinin beklentilere cevap vereceğini taahhüt etmez.
   • Tarfin herhangi bir zamanda Tarım Bayisi'ne herhangi bir ihtarda ya da ihbarda bulunmaksızın geçici bir süre ile Hizmetler'in sunulmasını askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı Tarfin'in, Tarım Bayisi veya üçüncü kişilere karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.
   • Tarfin, Tarım Bayisi'nin Hizmetler'den yararlanmaları sırasında ortamda bulunduracakları dosyaların, verilerin, mesajların bazılarını veya tamamını uygun göreceği periyodlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı Tarfin sorumlu tutulmayacaktır.
   • Tarfin kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin ve özellikle Site'ye ve Hizmetler'e ilişkin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.
   • Tarfin, Site'de belirtilen hizmet bedellerini her zaman revize edebilir ve geleceğe yönelik olarak Tarım Bayisi'ne uygulama hakkını haizdir.
   • Tarfin, Hizmetler’i iş ortakları veya diğer üçüncü kişiler aracılığıyla sağlayabilir. Tarfin, iş ortaklarının veya diğer üçüncü kişilerin yaptıkları ve yapamadıklarından sorumlu değildir.
   • Tarfin, Tarım Bayisi'ne üyelik gerektirmeyen bir hizmet sunması halinde, ilgili hizmeti üyelik gerektiren bir duruma dönüştürülebilir. Tarfin, ilave hizmetler açabilir, bazı Hizmetler'i kısmen veya tamamen değiştirebilir veya sonlandırabilir.
   • Tarfin, her zaman, hiçbir ön bildirime veya Tarım Bayisi'nin onayına gerek kalmaksızın, işbu Sözleşme'nin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. İlgili değişiklikler Site'de yayınlandığı andan itibaren geçerli olmak üzere Tarım Bayisi'ne uygulanacaktır. Tarım Bayisi’nin söz konusu değişiklikleri kabul etmemesi halinde işbu Sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir.
  2. TARIM BAYİSİNİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

   • Tarım Bayisi, Hizmetler'i satın alırken vermiş olduğu bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğunu ve şifre unutma gibi hallerde ve bunlarla sınırlı olmaksızın bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumlu olduğunu, gerekmesi halinde üyeliğinin sona ereceğini ve Tarfin'e hiçbir durumda rücu edemeyeceğini kabul ve beyan eder.
   • Tarım Bayisi erişim için kendisine verilen şifrenin ve kendi yaratacağı kullanıcı kodu ve şifrelerin güvenliğinden sorumlu olduğunu, bu kullanıcı kodu ve şifrelerle yapılacak işlemlerin Tarım Bayisi adına yapıldığını ve bu kod ile şifreleri kullanan kişilerin Tarım Bayisi tarafından yetkilendirildiğini kabul ve beyan eder.
   • Tarım Bayisi, siteye girdiği satış, alacak, tahsilat ve diğer bilgilerinin doğru olduğunu taahhüt eder.
   • Tarım Bayisi, Site’nin kullanımını yapan kişinin 18 yaşından büyük olduğunu ve Tarım Bayisi adına yetkili olduğunu taahhüt eder.
   • Tarım Bayisi, Tarfin tarafından verilen Hizmetler'in ve bu kapsamında Tarfin tarafından kullanıma sunulan yazılımların ve özellikle Tarfin yazılımı'nın telif hakkının Tarfin'e ait olduğu ve bu yazılımları hiçbir şekilde çoğaltmayacağını, uyarlamayacağını, kaynak kodu oluşturmayacağını, tersine mühendislik yapmayacağını kabul ve beyan eder.
   • Tarım Bayisi, Hizmetler'i, Tarfin’in ticari ünvanını, markasını, logosunu, alan adını Tarfin’in açık izni olmaksızın reklam veya diğer muhtelif amaçlarla kullanmamayı kabul ve beyan eder.
   • Tarım Bayisi, Site üzerinden zarar verici dosya paylaşmayacağını taahhüt eder.
   • Tarım Bayisi, Hizmetler'i kullanılması sebebiyle bilgisayarında oluşabilecek arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamı ile kendisine ait olduğunu, Hizmetler'in kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı Tarfin’den tazminat talep etmeyeceğini kabul ve beyan eder.
   • Tarım Bayisi, Site’ye girdiği kişisel ve ticari verilerin kendi ticari mülkiyeti olduğunu ve üçüncü kişilerden hukuka uygun olarak elde edildiğini kusurdan bağımsız olarak beyan ve taahhüt eder. Tarım Bayisi, herhangi bir resmi kurum veya özel kişilerin, Tarfin'e kişisel veya ticari verilerin hukuka aykırılığı sebebiyle başvurmayacağını üçüncü kişinin negatif fiili olarak taahhüt eder. Her halde, herhangi bir resmi kurum veya özel kişilerin, Tarfin'e kişisel veya ticari verilerin hukuka aykırılığı sebebiyle başvurması halinde, Tarfin'i tüm zararlarından ari kılıp tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder.
   • Tarım Bayisi, Hizmetler'e abone olması sebebiyle veya Hizmetler'i kullanırken Tarfin ile paylaştığı kişisel ve ticari verilerin, Tarfin tarafından ayrıca bir izne veya icazete gerek kalmaksızın kullanılmasına, kopyalanmasına, Tarım Bayisi’ne sunulacak Hizmetler’in sağlanmasında destek olacak iş ortaklarına ve diğer üçüncü kişilere devredilmesine veya paylaşılmasına, yurtiçinde veya yurtdışında sunucularda saklanmasına açık rıza vermektedir.
   • Tarım Bayisi, Tarfin'in yazılı veya sözlü talebi üzerine her zaman Tarım Bayisi'nin her türlü finansal bilgilerine erişim sağlamasına imkân sağlayacaktır.
   • Tarım Bayisi, Madde 2 altında belirtilen Sözleşme Konusu dahilinde veya Hizmetlere ilişkin olarak abonelik süresi boyunca münhasıran Tarfin haricinde herhangi bir 3. kişiden herhangi bir alacak ve finansman yönetim hizmeti almayacağını kabul ve taahhüt eder.
   • Tarım Bayisi, Tarfin'ın rızası olmaksızın Tarfin'in iş ortakları haricinde herhangi bir faktoring şirketi, icra avukatı, tahsilat çağrı merkezi, varlık ve alacak yapılandırma şirketi ile yazılı veya sözlü sözleşme akdetmeyecektir. Tarım Bayisi, Tarfin'in iş ortaklarından münhasıran Tarfin vasıtasıyla hizmet almayı kabul, beyan ve taahhüt eder.
   • Tarım Bayisi'nin Madde 3.2. kapsamındaki yükümlülükleri kusurdan aridir.
 4. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ

  1. Tarım Bayisi, Sözleşme'yi istediği zaman Site üzerinden geleceğe yönelik olarak sona erdirip üyeliğini sonlandırabilir. Tarım Bayisi, geçmiş aylara ilişkin atlık ve ek hizmet bedellerinin iadesini isteyemeyeceği gibi üyeliği sonlandırdığı ayın kalan günlerine ilişkin herhangi bir iade de isteyemez.
  2. Tarım Bayisi, Madde 3.2'nin herhangi bir hükmüne aykırılık halinde, Tarfin'in üyeliğini derhal sona erdirme yetkisinin olduğunu ve üyelik sona ermesi sebebiyle Tarfin'den herhangi bir ad altında ödeme talep edemeyeceğini beyan ve kabul eder.
  3. Tarfin, fesih sonucunda Tarım Bayisi’nin Site’ye girdiği içeriği iade etmekle yükümlü değildir.
  4. Tarım Bayisi, Sözleşme'nin sona ermesinden itibaren 3 yıl süreyle Tarfin'in iş ilişkisinde bulunduğu faktoring şirketi, icra avukatı, tahsilat çağrı merkezi, varlık ve alacak yapılandırma şirketi ile yazılı veya sözlü sözleşme akdetmeyecektir.
 5. GİZLİLİK

  1. Tarfin, Tarım Bayisi’nin ticari verilerini kesinlikle bir başka bayi ile paylaşmayacaktır.
  2. Tarfin, Tarım Bayisi’nin bilanço ve diğer mali bilgilerini sadece BDDK tarafından lisanslandırılmış iş ortağı finans kuruluşları ile paylaşacaktır.
  3. Aşağıdaki haller hariç olmak üzere, Tarfin Tarım Bayisi’nin ticari verisini üçüncü kişiler ile kesinlikle paylaşmayacaktır:
   kanunlar, mahkeme kararı gereğince veya herhangi bir resmi kurul tarafından gerekli görülmesi hali;
   ilgili verinin halihazırda kamuya mal olması;
   Hizmetler'i sağlayabilmek için üçüncü kişilere yapılan ifşaatlar.
  4. Tarfin, Tarım Bayisi’nin verilerini anonim hale getirip kullanım performans değerlendirmeleri için, istatistiki değerlendirmeler için, Tarfin’in pazarlama kampanyaları için kullanabilecektir.
 6. VERGİLER

  Bu Sözleşme kapsamı dışında gerçekleşecek tüm kanuni değişikliklerden kaynaklanan işlemler Tarfin'in sorumluluğu dışında olup, bu Sözleşme ile ilgili her türlü vergi tahakkuku ve buna bağlı maliyetler Tarım Bayisi'nin sorumluluğundadır.

 7. UYGULANACAK HUKUK VE İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ

  Sözleşme, Sözleşme’den kaynaklanan ya da buna ilişkin olarak ortaya çıkan tüm uyuşmazlık ve iddialar ve Sözleşme’den kaynaklanan veya buna ilişkin olarak ortaya çıkan her türlü sözleşmesel olmayan yükümlülük Türk hukukuna tabi olacak ve Türk hukuku uyarınca yorumlanacaktır. İstanbul Çağlayan mahkemeleri ve icra müdürlükleri, (Sözleşme’nin mevcudiyetine, geçerliliğine ya da feshine ilişkin uyuşmazlıklar da dahil olmak üzere) Sözleşme’den kaynaklanan ya da buna bağlı olarak ortaya çıkan her türlü uyuşmazlığı çözümlemek için yargı yetkisini haiz olacaktır.

 8. TEBLİGATLAR

  1. İşbu Sözleşme tahtında yapılması gereken ya da yapılmasına izin verilen her türlü iletişim veya bildirim yazılı olacak ve e-posta veya Site’de yer alacak duyurular aracılığıyla yapılacaktır. E-posta yoluyla yapılan yazışmalar yazılı iletişim addedilecektir.
  2. Yukarıda belirtilenlere halel getirmeksizin, Türk Ticaret Kanunu Madde 18/III tahtında belirtilen (esasen temerrüt, fesih veya sözleşmeden dönme bildiriminden oluşan) bildirimler sadece bir Türk noteri aracılığıyla, telgrafla, iadeli taahhütlü postayla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemiyle gönderildiklerinde yeterli şekilde gönderilecektir ve Türk hukuku uyarınca uygun şekilde iletimin gerçekleştiği tarihte yapılmış addedilecektir.
  3. Tarafların her biri bildirimlerin yapılacağı e-posta adresi dahil adresinde meydana gelecek değişiklikleri Madde 8.1 uyarınca diğer Tarafa derhal iletecektir. Aksi halde, eski adrese yapılan bildirimler geçerli sayılacaktır.
 9. FERAGATLER

  1. Tarfin’in işbu Sözleşme tahtındaki herhangi bir hakkı kullanmaması ya da çözüm yoluna başvurmaması veya bunları gecikmeli olarak kullanması/yerine getirmesi bir feragat teşkil etmeyecek olup, herhangi bir hakkın ya da çözüm yolunun bir defa ya da kısmen kullanılması bunun ileride veya sair surette kullanılmasını ya da diğer herhangi bir hak veya çözüm yolunun kullanılmasını engellemeyecektir.
  2. Sözleşme tahtında öngörülen haklar ve çözüm yolları kümülatif olup, kanun tarafından öngörülen hak ve çözüm yolları sınırlı değildir.
 10. TEMLİK VE DEVİRLER

  1. Tarım Bayisi, Sözleşme tahtındaki hiçbir hakkını tamamen veya kısmen temlik edemez ya da hiçbir hakkını veya yükümlülüğünü tamamen veya kısmen devredemez.
  2. Tarfin (kendi mutlak takdirinde olmak üzere), Sözleşme’yi Tarım Bayisi'nin onayını almaksızın tamamen ya da kısmen herhangi bir bağlı kuruluşuna ya da menfaat sahibi bir halefine veya herhangi bir 3. kişiye devir ve temlik edebilir.
 11. KISMİ GEÇERSİZLİK

  İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün herhangi bir zamanda, bir yargı çevresinin herhangi bir kanunu tahtında ne nedenle olursa olsun hukuka aykırı, geçersiz ya da icra edilemez olması ya da bu hale gelmesi durumunda, diğer hükümlerin hukuka uygunluğu, geçerliliği veya icra edilebilirliği ve söz konusu hükmün diğer herhangi bir yargı çevresi tahtında hukuka uygunluğu, geçerliliği veya icra edilebilirliği hiçbir şekilde etkilenmeyecek ya da bunlara halel getirmeyecektir.

 12. ORTAKLIK KURULMAMASI

  İşbu Sözleşme’de belirtilen hiçbir husus Taraflar arasında (Borçlar Kanunu Madde 620, vd. anlamında “adi ortaklık” da dahil olmak üzere ve fakat bununla sınırlı olmaksızın) herhangi bir ortaklık kurulması ya da Taraflardan herhangi birinin diğer tarafın vekili olması amacını gütmemektedir veya bu şekilde addedilmeyecektir.

 13. GENEL HÜKÜM VE KOŞULLAR

  1. Tarfin ve Tarım Bayisi, işbu Sözleşme’nin Borçlar Kanunu'nun genel hüküm ve koşullara ilişkin hükümleri çerçevesinde Tarfin tarafından ve Sözleşme’nin birkaç benzer işlemde örnek olarak kullanılmak amacıyla hazırlandığının kendilerine açıkça ve anılan sıraya göre açıklandığını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
  2. Bu bağlamda, Taraflar (i) Sözleşme’de yer verilen tüm hükümler hakkında sırasıyla bilgilendirildiklerini, (ii) işbu Sözleşme’nin hükümlerini müzakere etme ve Sözleşme’ye ilişkin olarak hukuki danışmanlarının bağımsız hukuki görüşünü alma olanağının kendilerine tanınmış olduğunu, (iii) Sözleşme’ye ilişkin olarak hukuki danışmanlarına danıştıklarını, (iv) Sözleşme’yi söz konusu koşullar altında akdettiklerini, (v) işbu Sözleşme’nin menfaatleri aleyhine ya da koşullarını ağırlaştıracak herhangi bir hüküm içermediğini ve söz konusu koşullardan herhangi birinin mevcut olması halinde Sözleşme’ye şerh düşmek suretiyle akdetme hakkına sahip olacaklarını ve bu şekilde bilgilendirildiklerini kabul ve beyan etmektedir.