İşbirliği Sözleşmesi

 1. TARAFLAR

  1. İşbu Satın Alma ve İşbirliği Sözleşmesi ("Sözleşme"), İstiklal Cad. 86/8 Beyoğlu, İstanbul adresinde bulunan olan Tarfin Tarım A.Ş. ("Tarfin") ile www.tarfin.com veya www.tarfin.com.tr adreslerinde yer alan internet sitesine ("Site") kaydolan tarım bayisi ("Tarım Bayisi") arasında Tarım Bayisi tarafından elektronik ortamda kabulü ile akdedilmiştir.
  2. Tarfin ve Tarım Bayisi işbu Sözleşme'de münferiden "Taraf" ve müştereken "Taraflar" olarak anılacaklardır.
  3. Tarfin tarafından işletilen www.tarfin.com isimli satış verileri iletişim web sitesi “Tarfin Platformu” olarak anılacaktır.
 2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

  Tarfin, Tarım Bayisi’nden talep edeceği miktar ve tarihte kimyevi, organik, organomineral gübre, tarım makineleri, hayvan yemi, tarım ekipmanları, sulama sistemleri, tarım ekipmanları yedek parçaları ve sair tarım girdileri (“Ürünler”) satın almak ve Tarım Bayisi aracılığı ile erişim sağladığı çiftçilere (“Çiftçi”) Ürünler’in satışını gerçekleştirmek istemektedir. Bu çerçevede Taraflar, satın alma ve satış sonrası süreçlerine ilişkin sorumluluklarının düzenlenmesiyle ilgili olarak aşağıdaki konularda mutabık kalmışlardır.

 3. SATIN ALMA VE SATIŞ SONRASI SÜREÇLERİ

  Tarfin aşağıdaki koşulların gerçekleşmesi halinde Ürünler’i satın almayı taahhüt eder:

  1. Tarım Bayisi, Çiftçi’nin açık rızasına istinaden T.C. kimlik bilgileri ile satış öncesi istihbarat yapılması ve satışın faturalandırılması için gerekli her türlü veriyi Tarfin Platformu aracılığıyla online ortamda Tarfin’e iletir.
  2. Tarım Bayisi, 3.1. maddede belirtilen verileri Tarfin Platformu’ndaki şekil şartlarına uygun bir şekilde, doğru ve eksiksiz olarak Tarfin Platformu’ndaki ilgili alanlara girer.
  3. Tarfin, satış için onaylanan Çiftçi’nin satın almayı talep ettiği Ürünler’e ilişkin, Tarfin Platformu üzerinden Çiftçi adına e-fatura ve satışa ilişkin sair evrakı (“Satış Evrakı”) düzenler.
  4. Tarım Bayisi Satış Evrakı’nı yüksek kalitede ve okunaklı olacak şekilde yazdırır.
  5. Tarım Bayisi, Çiftçi’nin Satış Evrakı’ndaki ilgili alanları Tarfin Platformu’nda belirtilen şekil şartlarına uygun ve eksiksiz bir şekilde doldurduğunu, Çiftçi’nin resmi kimliği üzerinden beyan ettiği kişi olduğunu ve imzanın Çiftçi’ye ait olduğunu teyit eder.
  6. Tarım Bayisi, Satış Evrakı’nı Tarfin Platformu’nda belirtilen süre içerisinde Tarfin’e ulaştırmak ile yükümlüdür. Satış Evrakı’nın hasar görmüş, yırtık veya düşük kalitede yazdırılmasından dolayı okunaklı olmaması gibi durumlarda Tarfin’in Satış Evrakı’nı reddetme hakkı saklıdır.
  7. Şüpheye mahal bırakmamak adına; Tarfin, Tarım Bayisi tarafından teslim Satış Evrakı’na onay vermediği sürece satın alma işlemi gerçekleşmeyecektir.
  8. Tarım Bayisi, Satış Evrakı’nda yer alan verinin hatalı veya eksik olması sebebiyle Tarfin’in uğrayacağı tüm doğrudan ve dolaylı zararlardan ve zarar gören üçüncü kişi ve kurumların talepleri üzerine Tarfin tarafından yapılmış olan ödemelerden gayrikabili rücu olarak Tarfin’e karşı sorumlu olmayı ve Tarfin’in ilk talebinde zarara karşılık ödeme yapmayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
 4. TARIM BAYİSİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

  1. Tarım Bayisi, satışını yaptığı Ürünler’in 18/3/2004 tarihli ve 25406 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelik ile 29/3/2014 tarihli ve 28956 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarımda Kullanılan Organik, Organomineral Gübreler ve Toprak Düzenleyiciler ile Mikrobiyal, Enzim İçerikli ve Organik Kaynaklı Diğer Ürünlerin Üretimi, İthalatı, İhracatı ve Piyasaya Arzına Dair Yönetmelik’te yer alan gübreler veya 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrasına ve Yemlerin Piyasaya Arzı ve Kullanımı Hakkındaki Yönetmelik kapsamında yer alan hayvan yemi veya tarım makinesi, tarım ekipmanı, sulama sistemleri, tarım ekipmanları yedek parçaları ve bunlarla sınırlı olmamak üzere satışı için gerekli yetki belgelerine sahip olduğu, satışına ilişkin yasal bir engel olmayan tarım girdileri olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
  2. Tarım Bayisi, Çiftçi’ye faturada belirtilen ürünü teslim etmelidir. Tarım Bayisi hiçbir koşulda Çiftçi’ye faturada belirtilenden farklı bir ürünü veya farklı miktarda ürün teslim etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.
  3. Tarım Bayisi, Ürünler’in orijinal olduğunu, ilgili mevzuata uygun malzeme ve kimyasallar ile üretildiğini, Ürünler’i satmak için gerekli yetki ve izinlere sahip olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
  4. Tarım Bayisi, Çiftçi’nin işbu Sözleşme’ye konu evrakta yer alan imzanın kendisine ait olmadığının ve işbu Sözleşme konusu satın alımın kendisi tarafından gerçekleştirilmediğinin mahkeme kararı ile sabit kılınması sebebiyle, Tarfin’in uğrayacağı tüm doğrudan ve dolaylı zararlardan ve zarar gören üçüncü kişilerin talepleri üzerine Tarfin tarafından yapılmış olan ödemelerden gayrikabili rücu olarak Tarfin’e karşı sorumlu olmayı ve Tarfin’in ilk talebinde zarara karşılık ödeme yapmayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
  5. Tarım Bayisi, faturada belirtilen Ürünler’i Çiftçi’ye süresinde, tam ve gereği gibi teslim edeceğini, teslim esnasında teslim tutanağı düzenleyerek Tarfin tarafından talep edilmesi halinde derhal Tarfin’e göndereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Tarım Bayisi, ayıp ve eksik ifadan dolayı sorumlu olmayı, Tarfin’in bir şekilde sorumlu tutulması halinde ise ödemek zorunda kaldığı tutarı Tarfin’in ilk talebinde tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
   Tarım Bayisi, Ürünler’in Çiftçi’ye teslim edilmesinden sonra ayıplı olduğunun tespit edilmesi halinde, Ürünler’in değişimini ekstra bir bedel almadan yapmayı ve ayıplı Ürünler’in gönderim ve geri alım nakliye masraflarını karşılamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Ürünler’in Çiftçi’ye satışından sonra; Çiftçi’nin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve sair mevzuata dayalı olarak ayıplı mala ilişkin yapacağı her türlü talepte, ilgili mevzuat hükümleri ile sınırlı olmaksızın bütün sorumluluk Tarım Bayisi’ne aittir.
 5. MALİ KOŞULLAR VE ÖDEME

  1. İşbu Sözleşme’nin 3. maddesinde yer alan tüm koşulların gerçekleşmesi ve Tarfin tarafından Ürünler’in satın alınmasına onay verilmesi halinde; Tarım Bayisi, Tarfin Platformu üzerinde Tarafların mutabakatıyla kararlaştırılan tutarda Tarfin’e fatura düzenleyecektir.
  2. Tarfin, Satış Evrakı’nın Tarfin veya iş ortağı finans kurumu tarafından tebellüğ edilip onaylanmasını ve Çiftçi’nin Ürünler’i teslim aldığını teyit etmesini takip eden 10 iş günü içerisinde Tarım Bayisi’ne ödeme yapmayı kabul ve taahhüt eder.
  3. Tarfin ve Tarım Bayisi arasındaki işbu Sözleşme ile kurulacak ilişki alım satım olup, Ürünler’in Tarfin tarafından Tarım Bayisi’nden satın alınarak sonrasında Çiftçi’ye satılması farklı süreçlerdir ve satış şartları tamamen Tarfin’in inisiyatifinde olacaktır.
  4. Ürünler’in Tarfin tarafından Çiftçi’ye satılmasına ilişkin olarak, Tarım Bayisi, Çiftçi’den herhangi bir ödeme kabul etmeyecek ve herhangi bir ödeme alması halinde Tarfin’e bildirim yaparak, Tarfin’in talebi doğrultusunda ilgili bedeli Çiftçi’ye iade edecek veya derhal Tarfin’e veya yine Tarfin’in talebi dahilinde iş ortağı Banka’ya aktaracaktır.
 6. TAZMİNAT

  Tarım Bayisi, işbu Sözleşme hükümlerine aykırı fiilleri sebebiyle Tarfin’in uğrayacağı tüm doğrudan ve dolaylı zararlardan ve zarar gören üçüncü kişi ve kurumların talepleri üzerine Tarfin tarafından yapılmış olan ödemelerden herhangi bir mahkeme kararına gerek kalmaksızın gayrikabili rücu olarak Tarfin’e karşı sorumlu olmayı ve Tarfin’in ilk talebinde zarara karşılık ödeme yapmayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

 7. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

  Tarım Bayisi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri almak, Tarfin’in bahsi geçen mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesini engelleyici davranışlardan kaçınmak zorundadır ve bu önlemlerin alınması hususunda sorumludur. Tarım Bayisi ayrıca Tarfin Platformu’nu kendi veya üçüncü bir kişi adına, bir veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek, değiştirmek ve diğer üyelerin kişisel bilgilerine erişmek ve başka bir sisteme indirmek amacıyla kullanmamayı kabul beyan ve taahhüt eder.

 8. BANKALARIN DESTEK HİZMETİ ALMALARINA İLİŞKİN DÜZENLEME

  Tarfin, Tarım Bayisi’ne sunduğu hizmetleri geliştirmek adına bankalar (“Banka”) ile iş ortaklıkları yapmaktadır. Tarfin’in Banka ile yaptığı iş ortaklığı, Tarım Bayisi için bazı denetleme ve bilgi koruma yükümlülükleri getirmektedir.

  1. Tarım Bayisi, Tarfin Platformu üzerinden yaptığı satışlara ilişkin olarak Tarfin, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“Kurum”) veya Banka personelleri ile bağımsız dış denetçisi tarafından talep edilen her türlü bilgi ve belgeyi zamanında ve doğru olarak vermekle ve bunlara ilişkin talep edilen her türlü kayıtları Tarfin, Kurum veya Banka personelleri ile bağımsız dış denetçisi denetimine hazır bulundurmakla yükümlü olup, Tarım Bayisi nezdinde denetim yapılabilmesine imkân tanımayı kabul eder.
  2. Tarım Bayisi, Tarfin tarafından sağlanan hizmet dolayısıyla öğrenilen, bankalara ve müşterilerine ait bilgiler ile belgelerin, yapılan anlaşmada belirtilen amaçlar dışında kullanılmasının ve üçüncü kişilere açıklanmasının Kanunun 73 üncü maddesi uyarınca yasak olduğu, söz konusu bilgi ve belgelerin korunmasında gerekli özeni göstermekle yükümlü bulunduğu ve bunlara aykırılık halinde Tarfin veya Banka tarafından Sözleşmenin tek taraflı olarak feshedileceği ve sorumlular hakkında Tarfin, Banka ya da Kurum tarafından Cumhuriyet Savcılığına yazılı başvuruda bulunulabileceği konusunda bilgisinin bulunduğunu kabul ve taahhüt eder.
  3. Tarım Bayisi, Tarfin tarafından sağlanan hizmet dolayısıyla öğrenilen bankalara ve müşterilerine ait bilgi ve belgelerin güvenliğinin sağlanması hususunda tüm önlemleri alacağını, bilgi ve belgeleri güvenli olarak saklayacağını kabul ve taahhüt eder.
  4. Tarım Bayisi, işbu Sözleşmenin haklı bir sebep olmaksızın veya herhangi bir sebep bildirmeksizin sona erdirilmesi halinde, Tarfin’in talebi halinde, Sözleşme’de düzenlenen fesih bildirimi süresinin bitiminden başlamak üzere, ilave 15 güne kadar daha işbu Sözleşme’de belirtilen koşullara uygun olarak hizmet vermeye devam edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 9. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE FESHİ

  1. İşbu Sözleşme, Taraflarca ıslak imza ile imzalandığı tarihte yürürlüğe girecek olup, yürürlük tarihinden itibaren bir yıl süreyle geçerlidir. Bu sürenin sonunda sözleşme otomatik olarak bir senelik periyotlar halinde yenilenecektir.
  2. Tarfin, herhangi bir sebebe dayanmaksızın, yazılı olarak bildirimde bulunmak kaydıyla işbu Sözleşme'yi her zaman feshedebilir. Bununla beraber Sözleşme’nin feshi yalnızca Taraflar'ın ilişkisini etkileyecek olup; Tarım Bayisi’nin Ürünler’e ilişkin olarak Çiftçi’ye karşı mevcut olabilecek tüm sorumlulukları devam edecektir.
  3. Tarım Bayisi, Sözleşmenin sona erme tarihinden 90 gün önce yazılı bildirimde bulunmak kaydıyla Sözleşmeyi feshedebilir.
 10. DİĞER HUSUSLAR

  1. Tarfin’in, Tarfin Platformu üzerinden satın alımını ve satışını yaptığı Ürünler’i önceden bildirim yükümlülüğü olmaksızın değiştirme veya engelleme hakkı saklıdır.
  2. Tarfin, Tarım Bayisi’nin Tarfin Platformu'ne üye olurken bildirdiği cep telefonu numarası ve/veya e-posta adresi vasıtasıyla veya fiziki posta adreslerine posta ile gönderilecek bildirimler aracılığıyla iletişim kuracaktır. Tarım Bayisi’nin bildirmiş olduğu cep telefonu numarası, adres ve/veya e-posta adreslerinin değişmesi durumunda, değişikliğin yazılı olarak derhal Tarfin’e bildirilmediği takdirde son adres ve/veya e-posta adreslerine yapılan bildirimler geçerli ve bağlayıcı kabul edilecektir.
  3. Tarım Bayisi, Tarfin’in önceden yazılı onayını almaksızın işbu Sözleşme'deki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen temlik edemeyecektir.
  4. Tarfin Gizlilik Politikası işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasını teşkil eder. Tarfin Gizlilik Politikası’na https://tarfin.com/gizlilik-politikasi adresinden ulaşılabilir.
  5. Taraflar arasında bu Sözleşme'den doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Çağlayan Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.